Konferencja Automatyków w Rytrze Maj 2020 - ZAKAZ ORGANIZACJI - kolejny skutek COVID-19
Komunikat Komunikat

Sprawozdanie

Sprawozdanie z projektu pn. Automatyka w zarządzaniu energią i środowiskiem. Warsztaty dla przedsiębiorców, samorządowców, studentów oraz badaczy.

Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy finansowej WFOŚiGW w Krakowie

 

XX KONFERENCJA AUTOMATYKÓW RYTRO 2016


Jak co roku szerokie grono automatyków spotkało się  dniach 16 -18 maja 2016 na XX Konferencji Automatyków w Rytrze  pod patronatem merytorycznym prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza.

Patronat honorowy objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Patronat medialny objęły: Automatyka, Control Engineering, Napędy i Sterowanie, Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, automatyka.pl, automatykaOnline.pl

Miejscem spotkania był Hotel Perła Południa w Rytrze położony w malowniczym miejscu jakim niewątpliwie jest Popradzki Park Krajobrazowy.

Celem Konferencji było:

 • przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki , ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i ochrony środowiska.
 • prezentacja nowości produktowych w automatyce przemysłowej.
 • wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków
  (nauka - projektanci - producenci - użytkownicy).

W  tym roku hasłem przewodnim Konferencji było:

„Automatyka w zarządzaniu energią i środowiskiem”.

Organizatorami  Konferencji były następujące firmy:
ABB, BECKHOFF Automation, DANFOSS Poland, EMERSON PROCESS MANAGEMENT,  JUMO, LIMATHERM SENSOR, POLNA, TECHNOKABEL, TURCK, WEIDMULLER, WIKA Polska oraz inicjator i główny organizator firma SKAMER-ACM.

Na czele delegacji Firm - Organizatorów stali:

ABB

Janusz Petrykowski
V-ce Prezes Zarządu
 

BECKHOFF Automation

Krzysztof Pulut
Regionalny Kierownik Sprzedaży
 

DANFOSS Poland

Marek Szwonek
Dyrektor sprzedaży i marketingu
 

EMERSON

Marek Pieńkowski
Dyrektor Generalny
 

JUMO

Dawid Goiński
General Manager
 

LIMATHERM

Zbigniew Juszkiewicz
Prezes Zarządu
 

POLNA

Andrzej Piszcz
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
 

SKAMER-ACM

Zygmunt Jarosz
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
 

TECHNOKABEL

Marian Germata
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
 

TURCK

Piotr Glinka
Prezez Zarządu

WEIDMULLER

Witold Bereszczyński
Dyrektor Zarządzający

WIKA

Tatiana Perczak-Szanowska
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

 W Konferencji udział wzięło ok. 270 osób w tym:

 • 5 przedstawicieli nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej,
 • 178 przedstawicieli ze 106  zakładów przemysłowych i biur projektowych,
 • 7 przedstawicieli prasy technicznej i portali internetowych:  AUTOMATYKA, Napędy i Sterowanie PAK, PAR, Control Engineering, Automatyka.pl, AutomatykaOnLine
 • 5 przedstawicieli organizacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
 • 59 przedstawicieli Organizatorów
 • pozostali to obsługa Konferencji

   


16 maja 2016 – poniedziałek

W godzinach popołudniowych przygotowano stoiska firmowe, umieszczono elementy reklamowe oraz odbyły sie warsztaty tematyczne na których omówiono wiodącą tematykę tegorocznej Konferencji zawartą w haśle: „Automatyka w zarządzaniu energią i środowiskiem”:

 • Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej.
 • Systemy automatyki w gospodarce wodnej
 • Automatyka i pomiary w zarządzaniu środowiskiem

Ministerstwo Energii deklaruje, że nowa ustawa o efektywności energetycznej zapewni pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, która zobowiązuje państwa członkowskie UE do osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii w terminie do końca 2020 r. Zastąpi ona dotychczasowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej obowiązujące w Polsce od 2011 roku. Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych w ustawie zwiększy efektywność energetyczną polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i stan środowiska naturalnego. Proponowane regulacje przyczynią się także do oszczędnego i efektywnego korzystania z energii oraz wpłyną na wzrost liczby inwestycji energooszczędnych. Zgodnie z ustawą minister energii będzie opracowywał co 3 lata Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej. Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej minister energii musi przekazać Komisji Europejskiej. Bardzo istotnym zagadnieniem poruszanym podczas warsztatów były pomiary i automatyka w  zarządzaniu środowiskiem. Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na „końcu rury”,  w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym. System zarządzania środowiskiem zalicza się do grupy systemów informacyjnych. Oznacza to, że jego funkcjonowanie w głównej mierze zależy od przepływu informacji. O efektywności i skuteczności informacji decydują: źródło informacji oraz jej jakość i użyteczność. Podstawowym narzędziem zarządzania środowiskiem jest system informacji ekologicznej dla którego specyficznym źródłem informacji, a zarazem uzupełniającym ogólny system informacji w Państwie są:

 • Monitoring środowiska,
 • Sprawozdawczość statystyczna,
 • Informacja urzędowa, oraz
 • Wyniki badań naukowych.

O godz. 20:00 uczestnicy warsztatów spotkali się na kolacji.


17 maja 2016 - wtorek


Spotkanie na głównej sali konferencyjnej rozpoczął o godzinie 11:00 pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu firmy SKAMER-ACM.

Po przywitaniu wszystkich uczestników i omówieniu programu, biorąc pod uwagę, że spotkanie odbywa się już po raz dwudziesty przyszedł czas na wspomnienia. Pan Andrzej Turak przypomniał historię Konferencji, a swoją prezentację uzupełnił zdjęciami i statystyką. czytaj więcej - 20 Lat RytraJuż tradycyjnie część naukową konferencji rozpoczyna pan profesor Ryszard Tadeusiewicz. Niestety w tym roku obowiązki na uczelni uniemożliwiły osobisty udział w konferencji, ale wcześniej nagrane wystąpienie zostało odtworzone w bloku naukowym konferencji.

wykład na 

Tytuł tegorocznej prezentacji to Automatyka dla seniora – czyli nowe wyzwania dla techniki wynikające z nowej sytuacji demograficznej”

Sukcesy medycyny powodują, że coraz większa część populacji osiąga wiek seniora. W 2035 roku średnia długość życia kobiet będzie wynosiła 83 lata, a mężczyzn 78 lat. Niestety w nieunikniony sposób podeszłemu wiekowi towarzyszy niepełnosprawność. Zmieniają się  niekorzystnie proporcje różnych grup wiekowych, nakładają się jeszcze uwarunkowania obyczajowe i musimy szukać pomocy w automatyce i robotyce. Robot może obsłużyć człowieka w wysokim stopniu niepełnosprawności i może też służyć do tego aby osoba starsza nie odczuwała negatywnie samotności. Nie ulega wątpliwości, że żaden robot nie zastąpi bliskiej osoby, ale niewątpliwie dzięki komputerom i dostępowi do internetu można mieć ułatwiony kontakt ze światem. Pojawia się  możliwość rozwoju głosowego sterowania w systemach automatyki i systemów wykorzystujących elektryczne sygnały mózgu (EEG).

W tym roku organizatorzy wprowadzili kilka zmian.

Cześć naukowa została przeniesiona na drugi dzień, natomiast w pierwszym dniu każdy z profesorów w krótkiej prezentacji zaprosił na swój środowy wykład.

I Zastępca Prezesa Zarządu  WFOŚiGW w Krakowie pan Józef Kała omówił:

"Dofinansowanie zadań związanych z zarządzaniem energią i środowiskiem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2016 roku”

Rodzaj finansowanych działań związanych z efektywnością energetyczną to:

 • instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (min. moc 10 kW)
 • instalacja pomp ciepła (min. moc 40 kW)
 • instalacja kotłów na biomasę (min. moc 40 kW)
 • modernizacja kotłowni, wymiana kotłów gazowych na gazowe (min moc. 40 kW)
 • termomodernizacja budynków (min. powierzchnia docieplana – 600 m2)
 • wymiana punktów świetlnych z systemem sterowania i oszczędnością energii
 • modernizacja sieci ciepłowniczych

Omówił również instrumenty finansowe: pożyczki i dotacje

O dotację ze środków Funduszu na związane z efektywnością energetyczną mogą ubiegać się:

 • Jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane w budynkach oświatowych, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, obiektach sportowych i budynkach administracyjnych – dotacja do 40% KK
 • Szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego – dotacja do 40 KK
 • Hospicja - dotacja do 80 % KK
 • Kościelne osoby prawne na cele niekomercyjne w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną – dotacja do 40 % KK
 • Stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe i sportowe spółki akcyjne – dotacja do 40% KK
 • Parki Narodowe – dotacja do 40% KK
 • Instytuty badawcze, uczelnie publiczne, instytucje kultury (państwowe i samorządowe) – dotacja do 40% KK


Druga część przeznaczona była na prezentacje firm, sponsorów Konferencji.

W tym roku, formuła wystąpień  została zmieniona - każda firma miała do dyspozycji 12 minut w jednym bloku. Kolejność wystąpień została wylosowana, przez pana profesora Jana Macieja Kościelnego.


 
 
Pan Krzysztof Pulut z firmy BECKHOFF Automation w swojej prezentacji przybliżył ofertę . Było to istotne, ze względu na fakt, że firma w konferencji uczestniczyła pierwszy raz. Prelegent nawiązał również do „Industry 4.0” i przedstawił rozwiązania BECKHOFF w tym zakresie.

Prezes firmy SKAMER-ACM pan Zygmunt Jarosz w ramach swojego bloku czasowego zaprezentował specjalnie przygotowany 10 minutowy film, który w bardzo czytelny sposób przedstawia ofertę firmy.

Ponieważ WIKA Polska obchodzi jubileusz 100 lecia pani Dyrektor Tatiana Perczak-Szanowska swoją prezentację opartą na filmie w całości poświęciła historii firmy.


Prezes firmy Technokabel pan Marian Germata ogólną informację  o firmie uzupełnił filmem prezentującym rozbudowę fabryki.


Dyrektor Marek Szwonek w związku z jubileuszem 25 lat,  przedstawił historię Danfoss w Polsce, a następnie omówił ofertę firmy z podziałem na grupy produktowe.


Firma Emerson swoją prezentację zatytułowała Bezpieczeństwo procesu. Kierownik regionu pan Andrzej Szafarz bazując na urządzeniach własnych wykazał, że poruszany aspekt jest wielowymiarowy i dotyczy bezpieczeństwa ludzi, środowiska.

Dyrektor Stanisław Golonka prezentację  oparł o rys historyczny. Firma Limatherm Sensor może pochwalić się już 47 letnim doświadczeniem, a współpraca z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku Białej owocuje autorskimi rozwiązaniami i patentami.

W tym roku firma Turck obchodzi 15 lecie działalności w Polsce i w związku z tym prezes Piotr Glinka nawiązał do historii firmy, zwracając uwagę na bardzo dynamiczny rozwój na świecie.


Prezes Janusz Petrykowski pokazał potencjał firmy ABB jako globalnego lidera zarówno w energetyce jak i automatyce. Swoją prezentację uzupełnił filmem „ABB 125 lat na świecie”


Pan Dyrektor Dawid Goiński swoje wystąpienie oparł na XX-leciu konferencji i przedstawił jak zmieniła się firma JUMO w tym okresie. Zaprezentował również  najnowsze rozwiązania produktowe.

 Pan Dyrektor Dariusz Fil zaprezentował Zakłady Automatyki „POLNA” jak bardzo solidnego partnera biznesowego. Firma otrzymała DIAMENT FORBES, a nowoczesny sposób zarządzania i dokonane inwestycję pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Witold Bereszczyński Dyrektor Zarządzający Weidmüler zaprezentował firmę jako partnera w dziedzinie połączeń przemysłowych. Weidmüller to  rodzinna firma  działająca już od ponad 160 lat. W tym roku w Polsce również obchodzi jubileusz 25 lecia.


W zwartej formie zostały przedstawione nowości produktowe z zakresu automatyki przemysłowej. W prezentacjach dominowała tematyka związana z ochroną środowiska, efektywnością energetyczną i hasłem „Przemysł 4.0”.

Na zakończenie pan prezes Andrzej Turak podziękował wszystkim uczestnikom pierwszego dnia Konferencji. Po wymagających dużej koncentracji wykładach organizatorzy przewidzieli 3 godziny czasu wolnego, który  większość uczestników przeznaczyła na wizytę na stoiskach firm i rozmowy techniczno-handlowe. Pozostali udali się na wycieczkę po okolicy.

Punktualnie o godz. 19:00 rozpoczął się uroczysty bankiet, który otworzył prezes firmy SKAMER-ACM pan Zygmunt Jarosz.

Na salę został wniesiony tort okolicznościowy.

 O 20:30 Kabaret Jurki zaprezentował następujące skecze : „Ojciec ma zawsze rację”, „Kocia zagadka”, „Nałogowcy”, „Prezesowa”, „Żigolak” oraz dwa z najnowszego programu : „Jasełka” i „Mechanik”

      

Godzina 22:00 to czas przeznaczony na Gwiazdę wieczoru.
W tym roku organizatorzy zaprosili zespół Blue Cafe. Trzon zespołu stanowią: Paweł Rurak Sokal – kompozycje, instrumenty klawiszowe, gitara, Dominika Gawęda – wokal, teksty, Sebastian Kasprowicz.
Zespół zaprezentował swoje największe hity: „To ty”, „Zapamiętaj”, „Buena”, „Czas nie będzie czekał”, „Do nieba”, jak zwykle urocza Dominika Gawęda pozostawiła publiczność w doskonałym nastroju.

  

  

    
W związku z jubileuszem 20-lecia około 24:00 "Teatr ognia Los Fuegos" wykonał pokaz tańca z ogniem - niezwykłe widowisko plenerowe, w którym główną rolę odgrywają dynamiczne, przestrzenne, ogniste obrazy. Ekspresyjna muzyka, dopracowana choreografia, płonące rekwizyty, odpowiednio dobrane stroje, makijaże oraz zadziwiające kuglarskie sztuczki tancerzy ognia, zostało urozmaicone niezwykłym pokazem pirotechnicznym.

      

Następnie pałeczkę przejął zespół muzyczny Refformacja. Na scenę wyszły tancerki z zespołu Lady Latte - Wyjątkowa grupa tancerek o egzotycznych korzeniach mieszkających w Polsce. Panie w trzech blokach zaprezentowały; Samba Classico, Afro Dance i Samba Carnaval.

     


18 maja 2016 - środa

O godz. 10:00 na głównej sali konferencyjnej zostały zorganizowane targi branżowe. Odwiedzający stoiska mieli okazje porozmawiać z przedstawicielami firm organizatorów, oraz pobrać materiały katalogowe.

  

Przez cały dzień funkcjonowały dodatkowe dwie sale konferencyjne, na których w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się wykłady kadry naukowej oraz prezentacje firm organizatorów.

 

sali konferencyjnej A odbyły się następujące wykłady:

 1. „Industry 4.0 – „przemysł przyszłości” w powiązaniu z predykcyjnym utrzymaniem ruchu i planowaniem produkcji” – firma BECKHOFF


 2. „Pomiary, automatyka i monitoring w zarządzaniu środowiskiem. Przykłady przyrodnicze i nieprzemysłowe” - Dr inż. Wacław Mukawa
  Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną  i kształtowaniem środowiska.  Pan doktor w swoim referacie omówił metody pomiaru przepływu w rzekach, zapachów, monitoring osuwisk, ptaków, systemy ostrzegania przed tsunami. Przedstawił również przykłady prób naśladowania natury. Jako pierwszy przykład podał wzbogacanie atmosfery szklarni w CO2.
  Kolejny to „super drzewa” Singapuru, które magazynują energię dzięki panelom fotowoltaicznym, magazynują wodę, która służy do nawadniania roślinności osadzonej na strukturze drzewa. Dodatkowo układy klimatyzacyjne służą do utrzymywania odpowiednich parametrów dla wypoczywających w okolicy ludzi.

   
 3. „Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. – nowe inwestycje, nowa jakość” – firma POLNA   
 4. „Moduł IMX12-CCM – efektywne monitorowanie warunków klimatycznych w szafach obiektowych ; Bezprzewodowy czujnik wibracji  do monitorowania stanu maszyn i urządzeń” – firma TURCK

   
 5. „System racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem. Magazyn energii wiatru” - Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
  Pan profesor w swoim wykładzie przeanalizował znaczenie magazynowania energii w bilansowaniu jej produkcji i zużycia dla zwiększenia efektywności energetycznej. Do analizy zostały wzięte obszary: zarządzanie popytem energii, zarządzanie podażą energii i zarządzanie środowiskiem. Omówił polskie i unijne prawo związane z OZE. Dokonał porównania tradycyjnego układu magazynowania energii wiatru z innowacyjnym.

   
 6. „Nowoczesne kable i przewody Technokabla stosowane w systemach  zarządzania energią i środowiskiem” - firma TECHNOKABEL


   
 7. „Nowości w ofercie przemienników częstotliwości produkcji ABB” - firma ABB   
 8. „Dokładny pomiar temperatury - dobre zarządzanie energią”  – firma LIMATHERM SensorPrzewodniczący Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"  dr. inż. Tadeusz Rzepecki mówił o dynamicznym rozwoju branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce, wymuszone dostosowaniem się do przepisów UE. Zaznaczył konieczność stosowania układów  automatyki i systemów SCADA w realizowanych inwestycjach.


W sali B natomiast :

 1. „Switche PoE i złącza PRV zastosowane w instytucie DESY” -  firma WEIDMÜLLER   
 2. „Rozwiązania napędowe marki VACON®;  Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss” – firma DANFOSS


   
 3. „Optymalizacja kosztów produkcyjnych przy zastosowaniu sterowników tyrystorowych mocy serii JUMO TYA 200” – firma JUMO

 4. „Programy sterowania w graficznych językach LD i FBD środowiska CPDev” - Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
  Pan profesor scharakteryzował tryb tworzenia, weryfikacji, kompilacji i testowania kilku przykładowych programów sterowania zapisanych jako schematy w graficznych językach LD i FBD. Wprawdzie prototypowe wersje edytorów i translatorów tych języków opracowano już wcześniej, ale nie miały one jeszcze cech wymaganych przez aplikacje przemysłowe. Podstawowe funkcjonalności nowej wersji edytora LD nie odbiegają zbytnio od znanego pakietu CoDeSys. W edytorze FBD ścieżki połączeń nadal są wyznaczane automatycznie. Możliwe jest tworzenie własnych bloków i funkcji zachowywanych w bibliotekach.

   
 5. „Rozumiemy aplikacje, znamy potrzeby, dajemy rozwiązania – pomiar poziomu w przemyśle energetycznym na przykładzie oferty firmy WIKA” – firma WIKA

 6. „Zagrożenie atakami na przemysłowe systemy sterowania i sposoby redukcji ryzyka” - Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
  Zagrożenia mogą być związane zarówno z aparaturą technologiczną, torami pomiarowymi, urządzaniami wykonawczymi, sterownikami, zasilaniem, błędami operatorów - SAFETY, jak i cyberatakami czy działaniami sabotażowymi zewnętrznymi  i wewnętrznymi- SECURITY.
  W swoim referacie pan profesor wykazał, że zaawansowana diagnostyka on-line jest skutecznym sposobem redukcji ryzyka zarówno w sensie safety jak też security, oraz  że zaawansowane systemy diagnostyczne dla procesów przemysłowych wraz z interwencjami operatorów lub układami sterowania tolerującymi uszkodzenia mogą stanowić dodatkową warstwę zabezpieczeniową.

   
 7. „Nowoczesna diagnostyka zaworów jako klucz do podniesienia efektywności” - firma EMERSON

 8. „Współczesne praktyczne podejście do szacowania niepewności wyniku pomiaru”- Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
  Pan profesor w swoim referacie rozwinął dwie tezy : budowa budżetu niepewności, jego znaczenie we współczesnych systemach, niezawodności, bezpieczeństwa zapewnienia jakości, działalności laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz skutki techniczne i prawne procedur oceny.
  Omówił kwalifikacje błędów granicznych oraz zasady i możliwości usuwania błędów w wyniku pomiaru. Wyniki pomiarów są zawsze niedokładne. Dokładność wyniku może być mała lub duża, czasem bardzo duża, ale zawsze jest ograniczona. Dokładność jest pojęciem jakościowym, natomiast jej miarą może być błąd lub niepewność. Niepewność wyniku pomiaru oszacowana prawidłowo przez wykonawcę pomiarów stanowi ważną daną wejściową dla innych użytkowników, którzy uwzględniają tę wartość przy innych pomiarach, w których używane są przyrządy z określonymi niepewnościami, do których mają zaufanie.

 9. „SKAMER-ACM gotowy na „PRZEMYSŁ 4.0”” – firma SKAMER-ACM

     

 

Konferencja jak co roku zakończyła się obiadem w stylu regionalnym przy dźwiękach góralskiej kapeli.